M I S J A
ZARZĄDU OCZYSZCZANIA MIASTA

Naszą misją jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców w zakresie:

- utrzymania porządku i czystości,
- likwidowania śliskości zimowej,
- utrzymania zieleni miejskiej oraz obiektów,
na terenach i w miejscach określonych w Statucie z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
_________________________________________________________________

Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką budżetową m. st. Warszawy powołaną Uchwałą Nr L/295/93 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta.

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:

a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,

b) mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c) ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,

d) prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,

e) opróżnianiem koszy ulicznych,

2) urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości zieleni miejskiej, w tym:

a) sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pełnienie funkcji zarządcy drogi w tym zakresie,

b) urządzaniem i pielęgnacją zieleni, konserwacją zbiorników wodnych, utrzymaniem instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymaniem czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Cytadela.

Statut ZOM reguluje
Uchwała Nr LXIV/2010/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta.

Zarząd Oczyszczania Miasta działa na podstawie:

1) ustawy o finansach publicznych,

2) uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,

3) statutu,

4) innych przepisów prawa.

Kontakt | O nas | Biuro prasowe
Copyright Zarząd Oczyszczania Miasta 2008